GS.TS Nguyễn Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thành Trung 

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Trịnh Xuân Tráng  

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng     

 

PGS.TS Trần Đức Quý 

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng