1. Sứ mệnh:

"Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ Y Dược có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước"

2.Tầm nhìn :

"Xây dựng trường Đại Học Y dược - Đại Học Thái Nguyên thành một đại học đa ngành, đa bậc học, một cơ sở đào tạo lớn về nhân lực Y tế, có năng lực  nghiên cứu khoa học, có đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao, có cơ sở vật chất đồng bộ làm tiền đề phát triển vững chắc, có khả năng  hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế".