1. Tên ngành đào tạo: Cao học y học dự phòng (Master of Preventive Medicine)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Vận dụng được kiến thức về y tế công cộng để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành y tế công cộng.

ü     Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi phía bắc trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng Kỹ năng cứng

ü     Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng, lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên và lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa vào bằng chứng; có cơ sở khoa học.

ü     Giám sát, đánh giá được các hoạt động của các chương trình y tế triển khai tại cộng đồng.

ü     Phát hiện, tổ chức phòng chống và giám sát dịch bệnh tại địa phương có hiệu quả.

ü     Quản lý được nguồn lực y tế ở các cơ sở y tế.

ü     Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu trong các nghiên cứu khoa học.

ü     Thực hiện được các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học dự phòng.   Kỹ năng mềm

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động y tế tại cộng đồng.

ü     Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Nhận thức được vị trí, vai trò của Thạc sĩ y học dự phòng trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học.

ü     Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của cộng đồng.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

ü     Coi trọng công tác dự phòng trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

ü     Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc miền núi trong hoạt động y tế công cộng.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y học dự phòng

ü     Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, Viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Tiến sĩ y tế công cộng.