Thứ 5, ngày 22/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Các Văn bản

Văn bản về việc Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn đầu ra

18/01/2018 23:06:19 - Lượt xem: 612

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018

05/12/2017 09:37:58 - Lượt xem: 214

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018

Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017

05/12/2017 09:15:11 - Lượt xem: 221

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

09/09/2017 21:55:53 - Lượt xem: 733

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

09/09/2017 21:55:32 - Lượt xem: 444

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

09/09/2017 21:54:44 - Lượt xem: 376

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013

09/09/2017 21:54:00 - Lượt xem: 381

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2012

09/09/2017 21:53:04 - Lượt xem: 383

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011

09/09/2017 21:52:34 - Lượt xem: 326

Quyết định số 1691/QĐ-YD ngày 09/09/2016

07/09/2017 08:18:59 - Lượt xem: 301

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Quyết định số 1023/QĐ-YD ngày 01/08/2017

07/09/2017 08:18:16 - Lượt xem: 276

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Quyết định số 485A/QĐ-YD ngày 09/09/2016

07/09/2017 08:16:39 - Lượt xem: 314

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học và Cao đẳng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Quyết định số 110/QĐ-YD ngày 12/01/2016

07/09/2017 08:14:42 - Lượt xem: 221

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

07/09/2017 08:12:31 - Lượt xem: 292

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Chi tiết

Quyết định số 1382/QĐ-YD ngày 19/8/2015

07/09/2017 08:11:40 - Lượt xem: 249

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết