Thứ 3, ngày 19/03/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 07:37:02 - Lượt xem: 2426

Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Dược

Chi tiết

Thông báo số 674/TB-DHYD Kết luận cuộc họp tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016

28/08/2017 16:05:15 - Lượt xem: 1737

Đánh giá Sinh Viên Tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

28/08/2017 14:46:17 - Lượt xem: 1579

Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ tự đánh giá chất lượng trường đại học

28/08/2017 14:44:55 - Lượt xem: 4191

Quy định về đánh giá Giảng Viên qua băng ghi hinh

28/08/2017 14:43:02 - Lượt xem: 1873

Quyết định về việc Lưu trữ và cung cấp minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá

28/08/2017 14:41:07 - Lượt xem: 1860

Quyết Định về việc lấy ý kiến phản hồi người học

28/08/2017 14:35:22 - Lượt xem: 2229

Quyết định ban hành quy định thực hiện quy chế công khai

28/08/2017 14:33:55 - Lượt xem: 3791

Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

28/08/2017 09:45:40 - Lượt xem: 2143

Tổ chức thi kết thúc học phần lý thuyết trong đào tạo SĐH

28/08/2017 07:50:47 - Lượt xem: 5850

Quy định về khảo cứu sinh viên về tình trạng việc làm và chất lượng CTĐT

28/08/2017 07:43:14 - Lượt xem: 1573

Quy định về tổ chức khảo sát nhà tuyển dụng lao động về chất lượng Sinh viên tốt nghiệp

28/08/2017 07:40:40 - Lượt xem: 1044

Quyết định thi tuyển sinh liên thông

28/08/2017 07:35:48 - Lượt xem: 1912

Kết luận về kiểm tra sinh viên thực tế

28/08/2017 07:32:58 - Lượt xem: 1179

Kết luận hội thảo giám sát chỉ tiêu thực hành

28/08/2017 07:32:04 - Lượt xem: 2518