Thứ 5, ngày 23/05/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quyết định ban hành quy định khảo sát ý kiến người học và giảng viên

23/04/2019 09:51:40 - Lượt xem: 535

Quyết định ban hành quy định khảo sát ý kiến người học và giảng viên của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định ban hành quy định khảo sát cựu người học và nhà tuyển dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo

23/04/2019 09:46:34 - Lượt xem: 524

Quyết định ban hành quy định khảo sát cựu người học và nhà tuyển dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định ban hành quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật chương trình đào tạo.

23/04/2019 09:43:58 - Lượt xem: 559

Quyết định ban hành quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật chương trình đào tạo của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

23/04/2019 09:35:01 - Lượt xem: 526

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 07:37:02 - Lượt xem: 3304

Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Dược

Chi tiết

Thông báo số 674/TB-DHYD Kết luận cuộc họp tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016

28/08/2017 16:05:15 - Lượt xem: 2607

Đánh giá Sinh Viên Tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

28/08/2017 14:46:17 - Lượt xem: 1994

Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ tự đánh giá chất lượng trường đại học

28/08/2017 14:44:55 - Lượt xem: 4618

Quy định về đánh giá Giảng Viên qua băng ghi hinh

28/08/2017 14:43:02 - Lượt xem: 2299

Quyết định về việc Lưu trữ và cung cấp minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá

28/08/2017 14:41:07 - Lượt xem: 2288

Quyết Định về việc lấy ý kiến phản hồi người học

28/08/2017 14:35:22 - Lượt xem: 2385

Quyết định ban hành quy định thực hiện quy chế công khai

28/08/2017 14:33:55 - Lượt xem: 3923

Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

28/08/2017 09:45:40 - Lượt xem: 2288

Tổ chức thi kết thúc học phần lý thuyết trong đào tạo SĐH

28/08/2017 07:50:47 - Lượt xem: 5989

Quy định về khảo cứu sinh viên về tình trạng việc làm và chất lượng CTĐT

28/08/2017 07:43:14 - Lượt xem: 1719