Chủ nhật, ngày 16/12/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Năm học 2017 -2018

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

08/10/2018 08:00:22 - Lượt xem: 218

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 22:11:52 - Lượt xem: 462

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Biểu 21: công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:40:34 - Lượt xem: 443

Biểu 22: công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:13 - Lượt xem: 520

Biểu 23: công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:03 - Lượt xem: 455

Biểu 24: công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:38:36 - Lượt xem: 308

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 07:49:05 - Lượt xem: 375

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 555

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 568

Biểu 7: công khai cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo

18/05/2018 08:19:59 - Lượt xem: 530

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 522

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 389

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 380

Phụ lục 3: báo cáo tình trạng việc làm

23/04/2018 09:45:54 - Lượt xem: 505

Biểu tổng hợp: 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục

27/10/2017 09:46:00 - Lượt xem: 1095