Tin tức nổi bật:
Tài liệu tuyên truyền pháp luật

Luật giáo dục 2019

04/11/2019 16:35:43 - Lượt xem: 4270

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật giáo dục

Chi tiết

Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật giáo dục đại học 2018

04/11/2019 16:32:12 - Lượt xem: 4304

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13.

Chi tiết

Luật tố cáo số 25/2018/QH14

24/12/2018 08:57:18 - Lượt xem: 6006

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.

Chi tiết

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

05/07/2016 16:08:31 - Lượt xem: 1936

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chi tiết

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2015

05/07/2016 15:48:08 - Lượt xem: 1917

Tài liệu tuyên truyền pháp luật Q2/2015

05/07/2016 15:26:31 - Lượt xem: 1964

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật

05/07/2016 15:24:02 - Lượt xem: 2030

Điều lệ trường đại học 2014

05/07/2016 15:18:35 - Lượt xem: 3953