1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Y tế công cộng

- Địa chỉ: Tầng 6, nhà điều hành 11 tầng, trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

- Điện thoại:

- Website: http://ytcc.tump.edu.vn 

- Lãnh đạo khoa: 

PGS.TS Đàm Thị Tuyết - Trưởng khoa

TS Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Trưởng khoa

TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Trưởng khoa

 2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

      Khoa Y tế công cộng là khoa chuyên môn có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa. Khoa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ

   Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

3. Thông tin nhân sự

3.1 Bộ môn YHCĐ

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

1 Nguyễn Thị Tố Uyên TS

Trưởng bộ môn

ngtouyen75@gmail.com

2 Đàm Khải Hoàn PGS.TS Giảng viên

dkhoanytcc@yahoo.com

 

3 Nguyễn Quang Mạnh TS

Giảng viên

 

nguyenquangmanh@yahoo.com

4 Trần Thế Hoàng TS Giảng viên

tranthehoangyhcd@gmail.com

5 Đinh Văn Thắng Ths Giảng viên

thangmoon@gmail.com

6 Vũ Thị Thanh Hoa Ths Giảng viên

dr.hoavu@gmail.com

7 Bùi Thị Việt Hà Ths Giảng viên  
8 Nguyễn Thị Ánh BS Giảng viên

anhytn@gmail.com

Nguyễn Thu Hoài BS Giảng viên

hoaint.dp2@gmail.com

3.2 Bộ môn SKMT-SKNN

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa TS

Trưởng bộ môn

ntqhoa375ydtn@gmail.com

2 Đỗ Văn Hàm GS.TS Giảng viên cao cấp

dohamytn@gmail.com

 

3 Hạc Văn Vinh TS

Giảng viên

vinhyktn@gmail.com

4 Hà Xuân Sơn TS

Giảng viên

sondhyktn@gmail.com

5 Lê Thị Thanh Hoa Ths Giảng viên

linhtrang249@gmail.com

6 Nguyễn Việt Quang ThS Giảng viên

vietquang1212@gmail.com

7 Hòa Thị Hồng Hạnh BS Giảng viên

hoathihonghanhdpk2@gmail.com

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung   KTV  

3.3 Bộ môn DD - VSATTP

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1 Trương Thị Thùy Dương Ths Phó trưởng bộ môn

thuyduongydtn@gmail.com

0915 215 581

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Ths Giảng viên

htampt@gmail.com

0987 355 048

3 Trần Thị Hồng Vân BS Giảng viên

hyppocrateyk88@gmail.com

0913 085 683

4 Trần Thị Huyền Trang BS Giảng viên

huyentrangdp2@gmail.com

0168 9913 731

5 Hà Thị Huân   KTV

huanlolem@gmail.com

0949 373 472

6 Lèng Thị Thu     0978 666 274

3.4 Bộ môn YXHH

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Đàm Thị Tuyết


PGS.TS, GVC

Trưởng bộ môn

Trưởng khoa Y tế công cộng

tuyetthainguyen@yahoo.com

 0912 967 387

2

Nguyễn Thu Hiền BS CKII Giảng viên

nguyenthuhienyxhh@yahoo.com.vn

0915 208 678

3


Nguyễn Thị Phương Lan

TS Giảng viên

ntplan75@gmail.com

0912 737 553

4


Mai Anh Tuấn

Ths Giảng viên

maituanytcc@gmail.com

0915 943 219

5

Hoàng Minh Nam BS Giảng viên

hoangnam.ytn@gmail.com

0983 588 145

4. Lịch sử hình thành khoa

 -  Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 2 Bộ môn: sức khỏe môi trường và  sức khỏe nghề nghiệp được sát nhập thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp theo quyết định Số: 828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

- Hiện nay  khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường - Sức khỏe nghề nghiệp. Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm.

 5. Thành tích đã đạt được

 - Phát triển nguồn lực: Khoa YTCC hiện nay có 02 giáo sư, 01 phó giáo sư, 06 tiến sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 10 thạc sĩ, 03 Bác sĩ, 04 kỹ thuật viên có trình độ trung học, 01 chuyên viên, 01 y công, hiện tại khoa có 03 cán bộ đang theo học theo chương trình nghiên cứu sinh.

-Đào tạo và nghiên cứu khoa học: Cùng với các khoa trong toàn trường tham gia công tác đào tạo, viết giáo trình giảng dạy cho đối tượng Bác sĩ đa khoa tại Nhà xuất bản Y học, xây dựng đươc ngân hàng câu hỏi, tham gia nghiên cứu khoa học

-Công tác khác: Cán bộ của khoa có trình độ và năng lực tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác kiêm nhiệm ở các phòng ban: Phòng QLKH - QHQT, Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Đồng thời các cán bộ của khoa đều là những thành viên của các dự án trong nhà trường (Dự án CoE, Dự án nuffic, dự án HEMA)…. Ở mọi vị trí công việc, cán bộ của khoa đều thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.