1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, số 284 đường Lương Ngọc Quyến – TP. Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803 858 479

- Email: nguyenquangmanh@gmai.com

- Website đơn vị http://khaothi.tump.edu.vn/

- Thông tin lãnh đạo đơn vị :

TS Nguyễn Quang Mạnh - Trưởng phòng

ThS Bùi Thị Quỳnh Nhung - Phó Trưởng phòng

Ts Hà Xuân Sơn - phó trưởng phòng 

 

 

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị
2.1. Chức năng

Là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

2.2 Nhiệm vụ 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chiến lược của nhà trường về công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch, chủ trì thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo của nhà trường.

- Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát các đơn vị trong nhà trường thực hiện cải thiện chất lượng cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo của nhà trường.

- Giám sát, tư vấn các đơn vị, cá nhân trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Đại học Thái Nguyên và của nhà trường về công tác thi, kiểm tra, và đánh giá người học.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện Quy chế công khai và báo cáo công khai đối với cơ sở giáo dục.

 3. công tác nhân sự:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Quang Mạnh Trưởng phòng
2 Bùi Thị Quỳnh Nhung Phó trưởng phòng
3 Hà Xuân Sơn Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Vân chuyên viên
5 Đồng Thị Thùy Linh chuyên viên
6 Vũ Thị Mai Hương Giang chuyên viên

4. Lịch sử hình thành:

- Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ­TCCB ngày 09/02/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khi thành lập, phòng được biên chế  04 cán bộ: 02 cán bộ có trình độ Tiến sĩ, 01 cán bộ có trình độ Thạc sĩ và 01 cán bộ có trình độ đại học. Sau 7 năm thành lập, hiện tại phòng có 08 cán bộ: 01 cán bộ có trình độ Tiến sĩ, 03 cán bộ có trình độ Thạc sĩ và 04 cán bộ có trình độ đại học. 

- Năm 2014 phòng tách ra thành phòng KT&ĐBCLGD và phòng TT-PC

5. Thành tích đạt được:

-Mỗi năm, từ 5000 - 8000 phiếu phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được phân tích, báo cáo. Kết quả báo cáo đã góp phần cải thiện hoạt động dạy học của giáo viên.

-Hàng năm, từ 30-50 giảng viên được ghi hình giờ giảng và tổ chức bình giảng. Kết quả bình giảng đã cải thiện đáng kể hoạt động giảng dạy của giảng viên. -Hàng năm, tổ chức,giám sát 100% các ca thi kết thúc học phần. Kết quả góp phần đáng kể cải thiện chất lượng đào tạo.

-Hằng năm, có từ 2-3 nghiên cứu liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục được triển khai. Kết quả nghiên cứu này đã cải thiện đáng kể chất lượng đào tạo của Nhà trường.

-Kể từ khi thành lập đến nay, hàng năm phòng luôn đạt tập thể lao động tiên tiến với 100% cán bộ phòng đạt lao động tiên tiến; khoảng 40-60% cán bộ phòng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.