1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Thanh tra – Pháp chế

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y Dược- ĐH Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208 3655 016

- Email: thanhtraphapche.ydtn@gmail.com

- Thông tin lãnh đạo đơn vị

 

 

 

BSCKII Dương Văn Thanh -  Trưởng phòng

 

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

          Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác thanh tra và công tác pháp chế theo quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ

-  Công tác thanh tra

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học.

+ Thanh tra về việc thực hiện quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo bao gồm: thanh tra công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi, việc đảm bảo an toàn, bí mật trong quy trình ra đề thi,, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi, khớp phách, lên phương án điểm chuẩn, gọi thí sinh trúng tuyển, thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung và phương pháp đào tạo, quy chế đánh giá học viên, sinh viên, cấp văn bằng, chứng chỉ...

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tài chính, khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ, công tác học sinh  sinh viên theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý, thanh tra cấp trên.

+ Thanh tra xác minh cấc nội dung trong đơn tố cáo theo quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư tố cáo khi có quyết định thanh tra.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

-  Công tác pháp chế

+  Tư vấn, giúp Hội đồng Trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường, đảm bảo cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học.

+ Tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

+ Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác pháp chế và các quy định về quản lý nội bộ về công tác pháp chế của Trường trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác pháp chế và các quy định quản lý về công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên.

+ Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Trường; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý khi có sự bất cập hoặc không phù hợp.

+ Chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của Trường trong phạm vi Trường quản lý; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học của Trường.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác pháp chế của Trường. Thực hiện chế độ báo cáo với Đại học Thái Nguyên về tình hình thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

+ Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác pháp chế.

3. Thông tin nhân sự

STT Họ Tên Chức vụ  Email
1 Dương Văn Thanh Trưởng phòng  thanh2619@gmail.com
2 Đỗ Thị Châm      Chuyên viên  chamdhyktn@gmail.com
3 Nguyễn Văn Quế  Chuyên viên4. Lịch sử hình thành:

       Phòng Thanh tra – Pháp chế là  01 trong 09 phòng chức năng của Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số: 736/QĐ-ĐHTN, ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được:

       Phòng hoàn thành nhiệm vụ về thanh tra, pháp chế được giao; Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2014-2015 và 2015-2016