Xem chi tiết Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Chuyên khoa cấp I chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học tại đây;