Xem chi tiết Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học tại đây;