Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết Quyết định;

Tải các biểu mẫu tại đây:

mau_Bien_ban_cham_khoa_luan_tot_nghiep-moi

Mau_tap_hop_danh_sach_diem_cua_Ban_giam_khao

Phieu_cham_cua_thanh_vien_Ban_giam_khao

Phu_luc_1_Don_dang_ky_lam_khoa_luan_tot_nghiep

Phu_luc_2_Mau_phieu_de_xuat_de_tai_khoa_luan_TN

Phu_luc_3_Bien_ban_xet_duyet_KLTN_cap_Khoa-BM

Phu_luc_4_Danh_sach_trich_ngang_de_tai_KLTN_de_xuat