Là đơn vị tổ chức chương trình mục tiêu, tham mưu Ban Giám hiệu chiến lược phát triển CNTT và Thư viện của nhà trường

1) Đề xuất kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, TV.

2) Hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, bảo dưỡng, vận hành toàn hệ thống CNTT, TV.

3) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quan trọng của đơn vị.

4) Quản trị mạng, website, quản trị kỹ thuật các phần mềm của đơn vị.

5) Đáp ứng nhu cầu của nhà trường, cán bộ, HSSV, người đọc về thư viện mới.

6) Mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác.

8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao.

Ngày 01 tháng 05 năm 2015

T/L Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Trưởng phòng CNTT - TV

Đã ký

PGS.TS Hoàng Hà