STT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1 Nguyễn Văn Sơn Ban Giám hiệu Hiệu trưởng - Bí thư ĐU
2 Trịnh Xuân Tráng Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Phó BTĐU
3 Nguyễn Vũ Phương Bệnh viện trường Giám đốc BVT - Ủy viên BCHĐB