Xem chi tiết Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra, kiểm tra của Trường Đại Học Y-Dược tại đây;