Với mục tiêu: Nâng cao kỹ năng nghiên cứu, báo cáo khoa học, đồng thời mở rộng giao lưu, trao đổi thông tin của các học viên sau đại học, chuẩn bị tốt cho học viên trước khi bảo vệ luận văn luận án tốt nghiệp.

Xem chi tiết Thông báo Hội nghị khoa học Sau đại học năm 2018 tại đây;