LỊCH PHỤC VỤ

MƯỢN , TRẢ SÁCH PHÒNG GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng

Y6 (K43)

Y5 (K44)

YHDP  K4,K5

RHMK3

Y3 (K46)

YHDP K7

RHM K6

Y2 (K47)

YHDP K8

RHM K7

LÀM NGHIỆP VỤ LÀM NGHIỆP VỤ
Chiều

Y4 (K45)

YHDP K6, k4, k5

RHM K4, K5, k3

Y6 (k43)

Y5(k44)

ĐH DƯỢC

K7,K8,K9,K10.K11

ChuyênTu DƯỢC

Chuyên Tu Y

Y1 (K48)

YHDP K9

RHM K8

CNĐD

CNĐD Tại chức

LÀM NGHIỆP VỤ LÀM NGHIỆP VỤ

Thời gian mở cửa tại Thư viện:

                Sáng: Từ 7h đến 11h

                Chiều: Từ 13h30 đến 17h30