Một số hình ảnh tại Lế kỷ niệm :

Một số hoạt động diễn ra tại Lế kỷ niệm :