TT Tên sách Đơn vị tính Số lượng
1 Preliminary English Test (PET) 2 Cuốn 20
2 Preliminary English Test (PET) 3 Cuốn 20
3 Preliminary English Test (PET) 4 Cuốn 20
4 Preliminary English Test (PET) 5 Cuốn 20
5 Preliminary English Test (PET) 6 Cuốn 20
6 Preliminary English Test (PET) 7 Cuốn 20
7 Preliminary English Test (PET) 8 Cuốn 20
8 Objective PET (Student's book) Cuốn 3
9 Key English Test (KET) 1 Cuốn 20
10 Key English Test (KET) 2 Cuốn 20
11 Key English Test (KET) 3 Cuốn 20
12 Key English Test (KET) 4 Cuốn 20
13 Key English Test (KET) 5 Cuốn 20
14 Key English Test (KET) 6 Cuốn 20
15 Key English Test (KET) 7 Cuốn 20
16 Objective KET (students'book) Cuốn 3
17 Skills for success Listening and Speaking 1 Cuốn 8
18 Skills for success Listening and Speaking 2 Cuốn 8
19 Skills for success Listening and Speaking 3 Cuốn 8
20 Skills for success Listening and Speaking 4 Cuốn 8
21 Skills for success Listening and Speaking 5 Cuốn 8
22 Skills for success Reading and Writing 1 Cuốn 8
23 Skills for success Reading and Writing 2 Cuốn 8
24 Skills for success Reading and Writing 3 Cuốn 8
25 Skills for success Reading and Writing 4 Cuốn 8
26 Skills for success Reading and Writing 5 Cuốn 8
27 Complete Pet Cuốn 5