Y khoa: 23.60;

Y khoa liên thông: 21.00;

Răng hàm mặt: 23.40;

Dược học: 21.70;

Dược học (liên thông): 20.00;

Y học dự phòng: 18.00;

Điều dưỡng: 19.45;

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: 21.00;

Bấm vào đây để xem chi tiết thông báo;