Xem chi tiết Thông báo nộp hồ sơ xin đánh giá đạo đức nghiên cứu y sinh học tại đây

1. Phụ lục 6_Don xin danh gia dao duc.doc

2. Phụ lục 9_BK lua chon quy trinh dao duc.doc

3. Phu luc 10_BK xem xet dao duc theo quy trinh day du.doc

PL_Mẫu nội dung phieu dong y tham gia nghien cuu tang huyet ap.docx

PL_Mau phieu tinh nguyen tham gia nghien cuu_mau trang.doc

PL_Mau so yeu ly lich (de tham khao, ko bat buoc theo mau nay).doc