Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên năm 2018. Phòng CNTT – Thư viện kính gửi danh sách các sinh viên còn nợ sách tại Thư viện Trường (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các cán bộ lớp nhắc các bạn trong lớp mình, các em có tên trong danh sách hoàn tất thủ tục trả sách cho Thư viện để được công nhận tốt nghiệp. Xin cảm ơn.