Sau thời gian nghỉ phục vụ vì thi công, lắp đặt thiết bị theo kế hoạch của Nhà trường. Thư viện tiếp mục mở cửa phục vụ độc giả từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Trân trọng!

Ngày 01/7/2019

Trưởng phòng CNTT – TV

PGS.TS. Hoàng Hà