- Thời gian tổ chức thi: Ngày 07/9/2019

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/8/2019 - 30/8/2019

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;