Phòng CNTT-TV xin thông báo: để thuận lợi cho việc bổ sung sách chuyên ngành y dược năm học 2016-2017. Phòng kính đề nghị các khoa, bộ môn, các thầy cô giáo trong toàn trường xem xét, chọn lựa giúp các tài liệu mà khoa, bộ môn, các thầy cô giáo cần để giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các thầy cô lựa chọn theo danh mục tài liệu đính kèm thông báo này hoặc các tài liệu bên ngoài mà các thầy cô biết. Mọi lựa chọn xin gửi về theo địa chỉ duongthuyanhtvyk@gmail.com hoặc gửi bản cứng tới bộ phận thư viện phòng CNTT-TV trước ngày 30/8/2016. Xin chân thành cảm ơn.

Danh mục sách mới: tải về

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 7 năm 2016.      

 PHÒNG CNTT-TV