Công văn hướng dẫn thực hiện NQTW4 khóa XII và CT 05 (01.2017): Xem

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy ĐHTN (012017):Xem

Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4-BCH TƯ Đảng khóa XII (012017): Xem

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng (01.2017):Xem

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (01.2017):Xem