Đề nghị các cá nhân, tổ chức được tuyển chọn hoàn thiện Hố sơ và gửi về Phòng KHCN&HTQT trước 30/10/2016 để tổ chức Họp Hội đồng tư vấn, góp ý cho các đề tài trước khi nộp Hồ sơ cho Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên

DOWNLOAD FILE