Tên luận án: " Đặc điểm dịch tễ học, đột biến gen bệnh thalassemia ở phụ nữ người dân tộc Tày và thử nghiệm giải pháp can thiệp tại 6 xã, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên"

Chuyên ngành đào tạo đầu vào: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số:  62.72.01.64

Chuyên ngành đào tạo chuyển đổi: Y tế công cộng

Mã số:  9.72.07.01

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng;

Hướng dẫn phụ: GS.TS. Hoàng Khải Lập.

Bấm vào đây để xem chi tiết thông tin luận án (file pdf);

Bấm vào đây để xem chi tiết thông tin luận án (file word);