Tên luận án: Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”. 

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Mã số:  62.72.01.64

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Dương Hồng Thái;


2. GS.TS. Đỗ Văn Hàm.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược

Cơ sở đào tạo: Đại Học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đề  tài luận án đã đánh giá được thực trạng an toàn vệ  sinh lao động trong sản xuất gạch Tuynel tại Bắc Ninh năm 2013 còn nhiều bất cập: 

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công nhân chưa thực hiện tốt.

- Số mẫu đo môi trường lao động không đạt TCVSCP còn cao. 

2. Tỷ lệ một số bệnh liên quan nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp còn cao, có nhiều yếu tố ảnh hưởng sức khỏe công nhân sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh: 

- Tỷ lệ công nhân mắc bệnh ở cơ quan hô hấp dưới là 26,5%; Các bệnh ở mắt là 26,2%; Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi Silicosis là 2,4%. Tỷ lệ công nhân có hình ảnh viêm phế quản trên phim X-Quang chiếm 36,4%. 

- Có mối liên quan rõ rệt giữa sử dụng khẩu trang, tập huấn ATVSLĐ với các bệnh về mũi (p < 0,05), hiện tượng xơ hóa phổi (p< 0,05), bệnh viêm phế quản (p< 0,05). 

3. Một số giải pháp can thiệp tại cơ sở sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh đã có hiệu quả tốt: Sau can thiệp kiến thức ATVSLĐ được cải thiện (Hiệu quả can thiệp đạt 26,1%). Hiệu quả cải thiện thực hành đạt 48,8%. Can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh cấp tính ở họng, ở mũi. Tỷ lệ xuất hiện đợt cấp của bệnh viêm phế quản mạn tính giảm rõ rệt, hiệu quả can thiệp đạt 48,54%. Hiệu quả can thiệp đối với tốc độ tiến triển của bệnh đục nhân mắt rõ rệt, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Mô hình can thiệp được cộng đồng chấp nhận và có khả năng duy trì, nhân rộng trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động.  

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 * Các ứng dụng và khả những ứng dụng: Mô hình can thiệp cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành an toàn vệ sinh lao động và giảm thiểu các bệnh liên quan nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:  

- Vấn đề rất quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu là cải thiện điều kiện lao động, ví dụ: giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, giảm thiểu ô nhiễm bụi môi trường.   

- Giảm thiểu các bệnh nghề nghiệp khác: các bệnh xương, khớp nghề nghiệp, các bệnh da nghề nghiệp.

 INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

PhD. Candidate: Tran Danh Phuong

Title of dissertion: The real situation of occupational safety and health, relative and occupational diseases in Bacninh Tuynel brick workers and effect of intervention

Speciality: Social Hygiene and Health Organization 

Code number: 62.72.01.64

PhD. Candidate: Tran Danh Phuong

Scientific Supervisors:  

                  1. Assoc Prof. PhD Duong Hong Thai

                   2. Prof. PhD   Do Van Ham

Training Institution: Thai Nguyen University of Medicine &Pharmacy Thai Nguyen University 

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1.    The dissertation has identified the real disadvantageous situation of occupational safety and health on producting Tuynel brick in Bacninh of year 2013: The activity for primary health care for workers had done not well. The numbers of working environment exceeded permissible exposure limits (PEL) are high.

2.     The rate of relative and occupational diseases is high, many impacted factors to health of  Bacninh Tuynel brick workers:

- The rate of diseases in low respiratory track is 26.5%; The rate of eye diseases is 26.2%; The rate of Silicosis is 2.4%; The rate of workers have bronchitis image in lung X-ray is 36.4%.

- The rates of nose disease, Silicosis,  bronchitis are related to using mask (p<0.05) and sufficient, serious and strict training about occupational heath and safety (p<0.05).

3.      Solutions for intervention in Bacninh Tuynel brick company have been proposed for worker’s health care, making high effect:

-  The rate of good knowledge and practice on occupational heath and safety of workers about prevention for diseases is increasing; Effect of interventions made good knowledge is 26.1%, made good practice is 48.8% .

-   Intervention made decrease the percentage of throat diseases (Effect of intervention is 18.7%); The series of acute nose diseases are decreasing (Effect of intervention is 29,93%); The series of acute brochitis is decreasing (Effect of intervention is 48.54%); Effect of intervention to evolutional velocity of  eye cataract is clear decreasing (there is significance between two groups p< 0,05). The model of intervention Labor is center have been received supporting and cooperating from communities (Employers and employees), maintained and enhanced in Tuynel brick industry. 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDES FOR FURTHES STUDIES

* Applications and Practical applicability:

The model of intervention for increasing the knowledge, attittutde, practice on occupational health and decreasing relative and occupational diseases.

* Opening issues for further studies:

            - It is very important to improve the working condition, for example: Disadvantagious nose, dust pollution.

            - How for decreasing the other occupational diseases: Skin diseases, bone disease, rheumatis.

 

thông tin chi tiết: tải về