I. Đối với sinh viên, các sv đăng ký làm thẻ tập trung theo lớp
1. Tên tủc tục hành chính: Làm thẻ thư viện
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+ Sinh viên nộp danh sách lớp có xác nhận của phòng QLSV hoặc cố vấn học tập.
+ 01 ảnh thẻ (3x4)
Bước 2: Cán bộ thư viện tiếp nhận hồ sơ.
3. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV
4. Thành phần hồ sơ:
+ Danh sách sinh viên
+ Ảnh thẻ
5. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi bộ phận thư viện nhận đủ hồ sơ xin cấp thẻ sử dụng tài liệu trong thư viện.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sinh viên thuộc các hệ đào tạo trong toàn trường.
7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thẻ thư viện + sổ mượn sách
9. Lệ phí:10.000 đồng/3 sổ mượn sách cho cả khoá học
10.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

II. Đối với giảng viên, CBVC, hợp đồng lao động của nhà trường
1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục làm thẻ thư viện
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+ Bản photocopy quyết định hợp đồng lao động của nhà Trường
+ 01Ảnh thẻ (3x4).
Bước 2 : Cán bộ thư viện tiếp nhận hồ sơ.
3. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV
4. Thành phần hồ sơ:
+ Bản photo Quyết định HĐLĐ
+ Ảnh thẻ
5. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc sau khi bộ phận thư viện nhận đủ hồ sơ xin cấp thẻ sử dụng tài liệu trong thư viện.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động trong toàn trường
7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thẻ thư viện + sổ mượn sách
9. Lệ phí:10.000 đồng sổ mượn cho cả quá trình công tác
10.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: