I. Đối với độc giả ngoài trường
1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục mượn tài liệu trong thư viện.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
 Độc giả xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan nơi độc giả công tác và giấy CMTND

+ Độc giả viết yêu cầu tin theo mấu phiếu yêu cầu
+Độc giả phải đặt cược số tiền tương ứng với giá trị của tài liệu.
Bước 2:
+ Cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu tin.
+ Khi độc giả tìm thấy tài liệu đáp ứng nhu cầu của mình thì ký tên xác nhận là đã mượn tài liệu
3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV
4. Thành phần hồ sơ:
+ Giâý giới thiệu
+ Giấy CMTND
+ Phiếu yêu cầu
+ Tiền đặt cược.
5. Thời gian giải quyết: 10 phút
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Độc giả ngoài trường.
7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Sổ lưu tạm thời
9. Lệ phí:Không

II. Đối với SV, GV,CBVC,HĐLĐ trong toàn trường
1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục mượn tài liệu trong thư viện.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+ Độc giả xuất trình thẻ thư viện.
+ Độc giả viết yêu cầu tin theo mấu phiếu yêu cầu.
Bước 2:
+ Cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu tin.
+ Khi độc giả lấy được sách theo đúng yêu cầu thì phải ký xác nhận vào sổ mượn sách.
3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV
4. Thành phần hồ sơ:
+ Thẻ Thư viện
+ Phiếu yêu cầu tin
5. Thời gian giải quyết: 10 phút
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sinh viên, Giảng viên, CBVC, hợp đồng lao động trong toàn trường.
7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Sổ lưu tại các kho mượn tài liệu.
(3 Kho)

9. Lệ phí:Không