I. Đối với độc giả ngoài trường
1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục trả tài liệu trong thư viện.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+ Độc giả xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan nơi độc giả công tác và giấy CMTND

+ Độc giả đưa sách cho cán bộ Thư viện ( mược tài liệu ở phòng nào thì trả phòng đó) để làm thủ tục trả.
Bước 2:
+ Cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu tin.
+ Cán bộ thư viện kiểm tra sách mà bạn đọc trả: kiểm tra tình trạng tài liệu, số lượng tài liệu, số đăng ký cá biệt.
+ Nếu đáp ứng được yêu cầu, cán bộ Thư viện tiến hành ký nhận là độc giả đã hoàn trả sách
+ Hoàn trả lại số tiền mà độc giả đã cược
3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV
4. Thành phần hồ sơ:
+ Giấy giới thiệu
+ Giấy CMTND
+ Phiếu yêu cầu
5. Thời gian giải quyết: 3-5 phút
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Độc giả ngoài trường
7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Sổ mược sách tạm thời
9. Lệ phí:không

II. Đối với SV, GV,CBVC,HĐLĐ trong toàn trường.
1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục trả tài liệu trong thư viện.
2. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+ Độc giả xuất trình thẻ thư viện.
+ Độc giả viết yêu cầu tin theo mấu phiếu yêu cầu.
+ Độc giả đưa sách cho cán bộ Thư viện ( mượn tài liệu ở phòng nào thì trả phòng đó) để làm thủ tục trả.
Bước 2:
+ Cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu tin.
+ Cán bộ thư viện kiểm tra sách mà bạn đọc trả: kiểm tra tình trạng tài liệu, số lượng tài liệu, số đăng ký cá biệt.
+ Nếu đáp ứng được yêu cầu, cán bộ Thư viện tiến hành ký nhận là độc giả đã hoàn trả sách
3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV
4. Thành phần hồ sơ:
+ Thẻ Thư viện
+ Phiếu yêu cầu tin
5. Thời gian giải quyết: 3-5 phút
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sinh viên, Giảng viên, CBVC, hợp đồng lao động trong toàn trường.
7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Sổ lưu tại các kho mượn tài liệu.
(3 Kho)
9. Lệ phí:không