Kính gửi:       

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;                                    

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên.  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc;

Thực hiện Công văn số 560/ĐHTN-PCTĐ ngày 12/4/2016 của Giám đốc ĐHTN về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc” cho các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Căn cứ Biên bản họp cuộc ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về việc xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc”;

Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Đại học Y - Dược kính đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Thái Nguyên trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc” cho PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Y - Dược trân trọng cảm ơn./.