Công văn tổng kết đánh giá các lĩnh vực công tác : xem

Bộ tiêu chuẩn đánh giá: tải về

Danh mục báo cáo chấm điểm: tải về

 Phiếu chấm điểm: tải về