Để triển khai công tác xây dựng kế hoạch và lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 của Nhà trường đúng thời hạn, Nhà trường đề nghị các phòng chức năng, Bệnh viện trường và các tổ chức đoàn thể  xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết năm 2017 của đơn vị mình (biểu mẫu thực hiện đề nghị các đơn vị download file mềm tại mục mẫu biểu của website phòng Kế hoạch tài chính).

       Bản dự toán các các đơn vị hoàn thành trước ngày 10/12/2016, gửi về phòng Kế hoạch tài chính cả file điện tử và bản cứng (file điện tử gửi theo địa chỉ email: hangngadhyk@gmail.com). Để phòng Kế hoạch tài chính tổng hợp và trình Ban giám hiệu chuẩn bị cho công tác phê duyệt tài chính cho các đơn vị trong toàn trường. Đề nghị trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện theo thông báo này.   

(Bấm vào đây để tải về biểu mẫu kế hoạch chi tiết hoạt động và dự toán ngân sách năm 2017)                                                                               

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Nguyễn Văn Sơn (Đã ký)