Thứ 4, ngày 17/07/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018

27/10/2017 09:45:04 - Lượt xem: 1281

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

27/10/2017 09:44:53 - Lượt xem: 1075

Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ tham gia từng chương trình đào tạo

27/10/2017 09:44:45 - Lượt xem: 1205

Công khai danh sách cán bộ giảng viên , nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2017-2018

27/10/2017 09:44:37 - Lượt xem: 1182

Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở đào tạo năm học 2017-2018

27/10/2017 09:44:11 - Lượt xem: 1147

Công khai sô lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục

27/10/2017 09:44:03 - Lượt xem: 1222

Mô tả học phần các mã ngành đào tạo Đại học

14/09/2017 14:57:19 - Lượt xem: 8370

Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014

14/09/2017 14:44:50 - Lượt xem: 1366

Quyết định và Danh sách giáo trình các bộ môn

14/09/2017 09:13:16 - Lượt xem: 5425

Kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012

14/09/2017 08:45:13 - Lượt xem: 1412

Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015

13/09/2017 22:07:03 - Lượt xem: 1367

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

13/09/2017 22:06:29 - Lượt xem: 2454

Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016

13/09/2017 22:05:08 - Lượt xem: 1234

Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

13/09/2017 14:42:17 - Lượt xem: 1309

Chương trình khung mã ngành Cao đẳng Y tế học đường

13/09/2017 14:22:13 - Lượt xem: 4948