1. Thông tin chung

- PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ & ĐBCLGD, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên – Tầng 3, Tòa nhà 11 tầng.

 Điện thoại: 02083 840 589

 Email: ttktdbclgd@tnmc.edu.vn hoặc ttktdbclgd@tump.edu.vn

 Website:http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/

 

2. Quá trình hình thành và phát triển

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương kiểm định chất lượng tất cả các trường đại học, không phân biệt loại hình công lập, bán công hay dân lập. Nhiều trường đại học trong nước đã có đơn vị chuyên trách về công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD); tên tiếng Anh Department of Educational Testing and Quality Assurance tại Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên là nhu cầu tất yếu.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tiền thân là Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (TT-KT&ĐBCLGD), được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Ban đầu, phòng chỉ có 04 cán bộ với 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 02 nhân viên, trong đó 03 cán bộ là giảng viên kiêm nhiệm.

Đến ngày 04/6/2014 Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 737/QĐ-ĐHTN v/v thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) trên cơ sở tách ra từ Phòng TT-KT&ĐBCLGD. Tại thời điểm đó phòng có 06 cán bộ với 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng là giảng viên kiêm nhiệm và 04 cán bộ chuyên trách.

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD hiện nay có 05 cán bộ, viên chức sinh hoạt và làm việc, trong đó có 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng là giảng viên kiêm nhiệm; 02 chuyên viên làm việc chuyên trách 100%.

Trình độ chuyên môn: có 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ và 01 cử nhân; trình độ chính trị: có 01 cao cấp lý luận chính trị.

Đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp: 03 giảng viên kiêm nhiệm đều đạt chuẩn giảng viên đại học, trong đó có 02 giảng viên chính, 01 giảng viên.

Trình độ ngoại ngữ, tin học: 01 cán bộ có trình độ tiếng Anh B2; 01 cán bộ có trình độ tiếng Anh TOEIC 495; 02 cán bộ có bằng Cử nhân Anh văn; 02 cán bộ có trình độ tiếng Anh A2; 02 cán bộ có chứng chỉ ngoại ngữ IC3.

3. Chức năng - Nhiệm vụ

3.1 Công tác Khảo thí:

   a) Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và ĐHTN về công tác khảo thí.

   b) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị và đề ra lộ trình cho công tác khảo thí. Đề xuất với Hiệu trưởng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá.

   c) Chỉ đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của ĐHTN và của nhà trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông v.v.

   d) Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo.

   e) Giám sát việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường.

   f) Tổ chức xây dựng quy trình và công cụ đánh giá phù hợp với từng ngành học, môn học; xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm theo tiến trình chung của ĐHTN.

   g) Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học trong trường.

   h) Tham gia công tác tuyển sinh các hệ vừa làm vừa học, liên thông, chuyên tu của nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   i) Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của nhà trường.

   k) Báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.

   l) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

   m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 3.2 Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

   a) Giúp Hiệu trưởng đơn vị triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác ĐBCLGD của Bộ GD&ĐT và ĐHTN; hình thành văn hoá chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên của nhà trường.

   b) Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác ĐBCLGD, tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của ĐHTN, Bộ GD&ĐT tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam và quốc tế thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ GD&ĐT công nhận.

   c) Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, là đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập, tích luỹ các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

   d) Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; tổ chức đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố ĐBCLGD; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải thiện chất lượng.

   e) Định kỳ hàng năm, báo cáo ĐHTN kết quả cải thiện chất lượng của đơn vị trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá đồng cấp; đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học tiếp theo.

   f) Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của đơn vị, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và ĐHTN.

   g) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCLGD.

4. Thông tin nhân sự

STT Họ và tên   Chức vụ Email
1  TS Hà Xuân Sơn Phó trưởng phụ trách phòng

haxuanson@tnmc.edu.vn

sondhyktn@gmail.com

2 Ths Bùi Thị Quỳnh Nhung Phó trưởng phòng

buithiquynhnhung@tnmc.edu.vn

drnhungdls@gmail.com

3 TS. Phạm Tuấn Vũ GV, Chuyên viên phamtuanvu@tnmc.edu.vn
4 Ths Đồng Thị Thùy Linh  Chuyên viên  thuylinhinfo@gmail.com
5 Ths Vũ Thị Mai Hương Giang Chuyên viên  huonggiang707@gmail.com
6 Ths. Trương Thị Hồng Hạnh Chuyên viên truongthihonghanh@tnmc.edu.vn
7 Ths. Triệu Văn Nhật GV, Chuyên viên trieuvannhat@tnmc.edu.vn
8 BS.CKI Đỗ Thị Châm    Chuyên viên  chamdhyktn@gmail.com
9 Nguyễn Văn Quế  Chuyên viên que.hoa.dhydtn@gmail.com

5. Thành tích đạt được

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2009 Tập thể LĐTT Số 774/QĐ-YD ngày 8/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2010 Tập thể LĐTT Số 636/QĐ-YD ngày 10/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2011 Tập thể LĐTT Số 727 QĐ-YD ngày 5/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2012 Tập thể LĐTT Số 733 QĐ-YD ngày 11/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2013 Tập thể LĐTT Số 849/QĐ-YD ngày 14/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2014 Tập thể LĐXS Số 1347/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014 của Giám đốc ĐHTN
2015 Tập thể LĐXS Số 1959/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014 của Giám đốc ĐHTN
2016 Tập thể LĐTT Số 1315/QĐ-ĐHYD ngày 12/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2017 Tập thể LĐXS Số 690/QĐ-ĐHYD ngày 14/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
2018 Tập thể LĐXS Số 1192/QĐ-ĐHYD ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2014 Giấy khen Số 1347/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
2014 Giấy khen Số 1348/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
2015 Bằng khen Số 4205/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2015 của Bộ giáo dục & Đào tạo.