Thứ 2, ngày 20/11/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018

27/10/2017 13:46:02 - Lượt xem: 53

Biểu tổng hợp: 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục

27/10/2017 13:42:54 - Lượt xem: 42

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 10:00:13 - Lượt xem: 62

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:58:18 - Lượt xem: 63

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:56:38 - Lượt xem: 43

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

27/10/2017 09:53:40 - Lượt xem: 47

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018

27/10/2017 09:50:56 - Lượt xem: 40

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

27/10/2017 09:45:12 - Lượt xem: 42

Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ tham gia từng chương trình đào tạo

27/10/2017 09:38:49 - Lượt xem: 31

Công khai danh sách cán bộ giảng viên , nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2017-2018

27/10/2017 08:23:06 - Lượt xem: 37

Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở đào tạo năm học 2017-2018

27/10/2017 08:17:17 - Lượt xem: 25

Công khai sô lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục

27/10/2017 08:12:12 - Lượt xem: 40

Mô tả học phần các mã ngành đào tạo Đại học

14/09/2017 14:57:19 - Lượt xem: 2650

Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014

14/09/2017 14:44:50 - Lượt xem: 181

Quyết định và Danh sách giáo trình các bộ môn

14/09/2017 09:13:16 - Lượt xem: 602