758_Thực hiện công khai năm học 2023-2024

Biểu mẫu 01 Thực hiện công khai năm học 2023-2024

Biểu mẫu 02-ĐHTN Thông báo công khai sơ lược lý lịch của GV phân theo khối ngành

Biểu mẫu 03-ĐHTN Thông báo công khai số lượng GV cơ hữu, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng

Biểu mẫu 17 Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo

Biểu mẫu 18_A Công khai thông tin về quy mô đào tạo

Biểu mẫu 18_B công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

Biểu mẫu 18_C thông báo các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Biểu mẫu 18_D công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng CTĐT (file 1)

Biểu mẫu 18_D công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng CTĐT (file 2)

Biểu mẫu 18_D công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng CTĐT (file 3)

Biểu mẫu 18_D công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng CTĐT (file 4)

Biểu mẫu 18_D công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng CTĐT (file 5)

Biểu mẫu 18_E công khai thông tin đề án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

Biểu mẫu 18_G công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

Biểu mẫu 18_H Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do CSGD tổ chức

Biểu mẫu 18_K công khai thông tin kiểm định CSGD&CTĐT

Biểu mẫu 19_A công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

Biểu mẫu 19_B công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện TTHL

Biểu mẫu 19_C công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, CSDL điện tử) của thư viện và TTHL

Biểu mẫu 19_D diện tích đất sinh viên, diện tích sàn sinh viên

Biểu mẫu 20_A công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu khối ngành VI (sức khỏe)

Biểu mẫu 21 Công khai tài chính của Trường