Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Ban hành quy định thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy ĐT theo hệ thống tín chỉ

16/09/2021 13:52:57 - Lượt xem: 121

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành quy định thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy ĐT theo hệ thống tín chỉ

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K5

20/08/2021 16:16:37 - Lượt xem: 514

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K5

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K13

20/08/2021 16:16:17 - Lượt xem: 167

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K13

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K14

20/08/2021 16:15:11 - Lượt xem: 182

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K14

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K9

20/08/2021 16:13:43 - Lượt xem: 203

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K9

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K7

20/08/2021 16:11:04 - Lượt xem: 176

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K7

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K49

20/08/2021 16:05:26 - Lượt xem: 285

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K49

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K48

20/08/2021 16:04:21 - Lượt xem: 138

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K48

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K 7

20/08/2021 16:02:47 - Lượt xem: 99

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K 7

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K14

20/08/2021 15:55:52 - Lượt xem: 88

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K14

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

20/08/2021 15:54:51 - Lượt xem: 160

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

20/08/2021 15:53:51 - Lượt xem: 89

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

20/08/2021 15:52:27 - Lượt xem: 213

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

20/08/2021 15:51:01 - Lượt xem: 514

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Dược liên thông K16

20/08/2021 15:48:38 - Lượt xem: 104

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Dược liên thông K16

Chi tiết