I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức

- Địa chỉ: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên.

- Điện thoại:            

Bộ phận Văn thư: 02083385671            

Bộ phận Tổ chức cán bộ: 02083858479            

Văn phòng Công đoàn: 02083854498            

Văn phòng Đảng ủy: 02083854502            

Văn phòng Đoàn Thanh niên: 02083854501

- Email:       

Bộ phận Văn thư: vanthu@tump.edu.vn            

Bộ phận Tổ chức cán bộ: hanhchinhtochuc@tump.edu.vn

- Website: hctc.tump.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

 

TS Bùi Thanh Thủy

Trưởng phòng

TS Nguyễn Quang Đông

Phó trưởng phòng

TS Phạm Thị Thùy

Phó trưởng phòng

 

II. Chức năng, nhiệm vụ được giao

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính; lưu trữ; tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua - khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

- Công tác hành chính, lưu trữ:

+ Tiếp nhận các văn bản, trình duyệt sau đó chuyển cho các đơn vị thực hiện. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các văn bản đã triển khai trong Trường.

+ Soạn thảo văn bản, trình Ban Giám hiệu ký; phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn. + Xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi lễ, hội nghị.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai, tập huấn, đôn đốc thực hiện công tác văn thư cho các đơn vị trong Trường.

+Thực hiện công tác hành chính, đối ngoại với các đơn vị và tổ chức trong nước.

+ Điều hành xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

+ Quản lý và điều hành sử dụng các phòng họp của Trường.

+ Đảm bảo vệ sinh phòng Hiệu trưởng, phòng các Phó hiệu trưởng.

+ Thực hiện công tác lưu trữ theo đúng qui định của Nhà nước và của Trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án Vị trí việc làm của Trường phù hợp với tình hình phát triển theo đúng quy định.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách đơn vị thuộc Trường theo phân cấp của ĐHTN.

+ Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường.

+ Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng tuyển sinh của Trường, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật… theo quy định.

+ Lập kế hoạch định biên và tuyển dụng hằng năm trình ĐHTN phê duyệt; tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ theo quy định hiện hành và theo phân cấp của ĐHTN.

+ Thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

+ Thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, nghỉ phép, chuyển việc, chế độ lao động, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ....

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trường; Trường hợp cán bộ viên chức do Giám đốc ĐHTN bổ nhiệm thì trình ĐHTN ra quyết định.

+ Thực hiện giải quyết chế độ chính sách về lương và phụ cấp cho CBVC, LĐHĐ như: Nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại… theo các văn bản pháp quy và hướng dẫn của ĐHTN.

+ Quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, hành chính và các hoạt động của Trường.

+ Rà soát thanh toán giờ giảng, chấm công…

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

- Công tác thi đua khen thưởng:

+ Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

+ Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

+ Tham mưu tổ chức và thường trực các Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý của Trường.

+ Lập hồ sơ trình ĐHTN xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp ĐHTN trở lên. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

III. Thông tin nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ
1. TS Bùi Thanh Thủy Trưởng phòng
2. TS Nguyễn Quang Đông Phó Trưởng phòng
3. TS Phạm Thị Thùy Phó Trưởng phòng
4. CN Đỗ Phạm Thuỷ Vân Chuyên viên
5. Ths Đào Thị Thu Hoài Chuyên viên
6. Ths Đinh Mạnh Hùng Chuyên viên
7. Ths Vừ Thị Bích Thiều Chuyên viên
8. CN Nguyễn Thị Bích Đào Chuyên viên
9. CN Lê Thị Tuyết Chuyên viên
10. Ths Nguyễn Thị Thanh  Chuyên viên
11. Ths Tạ Thị Huê Chuyên viên
12. CN Trịnh Thị Thúy An Chuyên viên
13. CN Hà Thị Ngà Chuyên viên
14. CĐ Nguyễn Thị Hậu Nhân viên
15. Nguyễn Thị Bích Thanh Nhân viên

IV. Thành tích đạt được 1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2014-2015 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 6265/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2019 - 2020 Tập thể lao động tiên tiến 1458/QĐ-ĐHYD ngày 05/8/2020 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
2020 - 2021 Tập thể lao động tiên tiến 1363/QĐ-ĐHYD ngày 09/7/2021 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
2021 - 2022 Tập thể lao động xuất sắc 3698/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2010-2011 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 2480/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2011-2012 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 4297/QĐ-BYT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế
2015-2016 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 5245/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo