PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng 

Phụ trách Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN

 

PGS.TS Trịnh Xuân Tráng  

Phó Hiệu trưởng     

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng

Phó Hiệu trưởng