1. Sứ mạng          

    Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các dân tộc Trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước.

2. Tầm nhìn

    Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một trường Đại học sức khỏe; một cơ sở đào tạo nhân lực y tế có uy tín trong nước và khu vực, có năng lực nghiên cứu khoa học, có đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ cao, có cơ sở vật chất đồng bộ, có khả năng hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

3. Giá trị cốt lõi                    

          Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Hiệu quả

4. Triết lý giáo dục:

           Tâm đức - Trí tài - Nhân ái

5. Định hướng mô hình phát triển trường          

    Trường Đại học Y - Dược là cơ sở giáo dục đại học, đào tạo đội ngũ nhân lực chủ yếu theo hướng ứng dụng; nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung vào việc phát triển các kết quả nghiên cứu cơ bản; có năng lực chủ trì nghiên cứu, giải quyết nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia và tham gia nghiên cứu, giải quyết những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ khu vực và quốc tế.

6. Mục tiêu          

    Trong giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, Trường tiếp tục phát triển trường theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại, dân chủ, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô phù hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, gồm: đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, thực hành chuyên môn, ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao của xã hội phục vụ sự phát triển chung của đất nước. Sản phẩm NCKH được công nhận ở trong nước và quốc tế, được chuyển giao và sử dụng trong thực tiễn và đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xã hội.