Thứ 3, ngày 18/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Hệ thống văn bản

Văn bản về việc Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn đầu ra

18/01/2018 16:31:04 - Lượt xem: 3467

Ban xây dựng Chuẩn đầu ra của Nhà trường đã tiến hành xây dựng 03 Chuẩn đầu ra cho 3 chương trình đào tạo mới mở.

Chi tiết

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018

05/12/2017 09:37:58 - Lượt xem: 2999

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018

Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017

05/12/2017 09:15:11 - Lượt xem: 2978

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

09/09/2017 21:55:53 - Lượt xem: 3646

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

09/09/2017 21:55:32 - Lượt xem: 3114

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

09/09/2017 21:54:44 - Lượt xem: 2863

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013

09/09/2017 21:54:00 - Lượt xem: 1476

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2012

09/09/2017 21:53:04 - Lượt xem: 1358

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011

09/09/2017 21:52:34 - Lượt xem: 1277

Quyết định số 1691/QĐ-YD ngày 09/09/2016

07/09/2017 08:18:59 - Lượt xem: 1282

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Quyết định số 1023/QĐ-YD ngày 01/08/2017

07/09/2017 08:18:16 - Lượt xem: 1329

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Quyết định số 485A/QĐ-YD ngày 09/09/2016

07/09/2017 08:16:39 - Lượt xem: 1365

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học và Cao đẳng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Quyết định số 110/QĐ-YD ngày 12/01/2016

07/09/2017 08:14:42 - Lượt xem: 1291

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

07/09/2017 08:12:31 - Lượt xem: 1230

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Chi tiết

Quyết định số 1382/QĐ-YD ngày 19/8/2015

07/09/2017 08:11:40 - Lượt xem: 1243

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết