1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

- Địa chỉ: số 284 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083.854.498

 

TS. Nguyễn Đắc Trung - Chủ tịch Công đoàn

 

TS. Vũ Thị Hồng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn

BS.CKII Nguyễn Thu Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với chính quyền phát triển nhà trường, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò dân chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2.2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

- Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

3. Thông tin nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Nguyễn Đắc Trung Chủ tịch công đoàn dactrung69@gmail.com
2 TS. Vũ Thị Hồng Anh Phó Chủ tịch Công đoàn drhonganh70@gmail.com
3 BS.CKII Nguyễn Thu Hiền Phó Chủ tịch Công đoàn nguyenthuhienyxhh@yahoo.com.vn
4 TS. Hà Xuân Sơn Ủy viên BTV Công đoàn sondhyktn@gmail.com
5 TS Lê Thị Kim Dung Ủy viên BTV Công đoàn ledungytn@gmail.com

4. Lịch sử hình thành

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã động viên cán bộ viên chức đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn, luôn giữ vững vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động trong nhà trường. Cùng với chính quyền, công đoàn tích cực vận động cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra: chỉ tiêu đào tạo, NCKH, xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đời sống tinh thần, tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát; vận động, giáo dục đoàn viên phát huy vai trò làm chủ thực hiện tốt nhiệm vụ.