1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Địa chỉ:Phòng 4.6, Tầng 4, Tòa nhà 11 tầng

- Điện thoại: 0208 3900591/ 0208 3900585

- Email: khcn.htqt@tump.edu.vn

 

 TS. Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng Phòng

 

TS. Lã Duy Anh

Phó Trưởng phòng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KHCN&HTQT

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Khoa học công nghệ

- Xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Làm đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý và tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y Dược học cho các địa phương.

- Quản lý và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp Trường. Tổ chức dự thi các giải thưởng khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức sự kiện liên quan đến khoa học và công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý KHCN và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

3.2. Hợp tác Quốc tế

- Xây dựng kế hoạch chiến lược HTQT và kế hoạch hàng năm của Trường phù hợp với định hướng chiến lược chung trong toàn Đại học và phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của Trường.

- Là đầu mối tìm kiếm, mở rộng đối tác nước ngoài, trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Trường đàm phán hợp tác/trao đổi về giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Trình Hiệu trưởng ký Biên bản thỏa thuận hợp tác hoặc Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký Biên bản ghi nhớ.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án, hoạt động HTQT tăng nguồn lực, hỗ trợ phát triển Trường.

- Tổ chức tiếp đón và làm việc với khách quốc tế. Phối hợp với các tổ chức ngoài Trường, đơn vị trong Trường tổ chức các hội thảo, tập huấn Quốc tế/ có yếu tố nước ngoài, tổ chức triển khai chương trình trao đổi giáo viên, sinh viên, giao lưu văn hóa và chương trình thực tập nghề nghiệp sau khi đã có các biên bản thỏa thuận/hợp tác được ký kết.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng và các bên liên quan làm thủ tục cho cán bộ của Trường đi công tác và học tập tại nước ngoài.

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động HTQT.

3.3. Tạp chí

- Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong Giấy phép hoạt động. Xây dựng kế hoạch phát triển và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế.

- Tổ chức, phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Nhà trường. Giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực y dược.

4. Thông tin nhân sự: 

STT Họ Tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Thị Phương Lan Trưởng Phòng
2 TS. Lã Duy Anh Phó trưởng phòng
3 TS Phạm Ngọc Minh Chuyên viên
4 Ths Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên
5 Ths Đào Thị Hồng Phương Chuyên viên
6 Ths Đoàn Ngọc Diệp Chuyên viên
7 ThS. Hoà Thị Hồng Hạnh Chuyên viên

 5. Lịch sử hình thành:

- Năm 1981, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật thành lập và hoạt động liên tục đến năm 1988 thì ghép với Phòng Đào tạo thành phòng Kế hoạch đào tạo, rồi đổi thành phòng Đào tạo - Khoa học - Quan hệ Quốc tế.

- Năm 2006, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ Quốc tế được thành lập lại theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Hiện nay, Phòng có tên là Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.