1. Chức năng

 Trường Đại học Y - Dược là cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Trường có chức năng đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực y tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển Trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước.
2.2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bao gồm: Xây dựng kế hoạch mở ngành, chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh, giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền; Tổ chức biên soạn, thẩm định, in và phát hành các giáo trình, sách và tài liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường.
2.3. Quản lý cán bộ, viên chức; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ được đào tạo; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên.
2.4. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lí đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của ĐHTN; Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người học của Trường.
2.5. Tổ chức, quản lý trực tiếp người học: Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lí sinh viên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và gia đình thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.
2.6. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Xác định và thực hiện các chiến lược, định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; huy động các nguồn lực phục vụ nghiên cứu khoa học; tổ chức cho các tập thể, cán bộ, viên chức và sinh viên trong Trường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; hợp tác, liên kết khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của ĐHTN; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động của Trường.
2.7. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật; Liên kết với các tổ chức y tế, giáo dục, văn hóa, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.
2.8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động chuyên môn và các nguồn tài trợ khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, đầu tư cho con người và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
2.9. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật; Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.
2.10. Tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
2.11. Tổ chức thực hiện các quy trình kiểm định chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường.
2.12. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, viên chức, các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường; về quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Trường.
2.13. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của ĐHTN.
2.14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của ĐHTN; thực hiện công tác thanh tra theo quy định của pháp luật và của ĐHTN.
2.15. Quản lý và tổ chức, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của ĐHTN.
2.16. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong Trường, xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm trong Trường.
2.17. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.
2.18. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.