Thứ 5, ngày 24/05/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết chuyên ngành Tiến sĩ Nội tiêu hóa

09/09/2017 22:06:05 - Lượt xem: 1102

Quyết định và Danh sách giáo trình các bộ môn

22/08/2017 22:19:03 - Lượt xem: 5367

Kế hoạch đào tạo chi tiết

22/08/2017 09:13:24 - Lượt xem: 4523

Mục lục

22/08/2017 07:33:39 - Lượt xem: 1823

Chương trình đào tạo chuyên ngành CKI Y tế công cộng

21/08/2017 14:38:47 - Lượt xem: 4439

Chương trình dào tạo chuyên ngành CKI Y học gia đình

21/08/2017 14:38:26 - Lượt xem: 4360

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nội tiêu hóa

21/08/2017 10:21:43 - Lượt xem: 3733

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nhi khoa

21/08/2017 10:13:01 - Lượt xem: 2838

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

21/08/2017 10:12:06 - Lượt xem: 4112

Biểu 11: Cam kết chất lượng đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:28:15 - Lượt xem: 519

Biểu 10: Sách giáo trình (cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:51 - Lượt xem: 504

Biểu 9: Tiến sĩ tham gia CTĐT(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:28 - Lượt xem: 459

Biểu 8: Danh sách giảng viên, nhân viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:05 - Lượt xem: 469

Biểu 7: Giảng viên theo chương trình đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:37 - Lượt xem: 410

Biểu 6: Sinh viên, học viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:15 - Lượt xem: 418