Chủ nhật, ngày 18/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Biểu 9: Tiến sĩ tham gia CTĐT(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:28 - Lượt xem: 282

Biểu 8: Danh sách giảng viên, nhân viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:05 - Lượt xem: 292

Biểu 7: Giảng viên theo chương trình đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:37 - Lượt xem: 271

Biểu 6: Sinh viên, học viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:15 - Lượt xem: 270

Biểu 5: Tài chính(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:25:50 - Lượt xem: 286

Biểu 4: giảng viên cơ hữu(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 19:43:29 - Lượt xem: 238

Biểu 3: Cơ sở vật chât

16/08/2017 19:43:06 - Lượt xem: 265

Biểu 2:Chất lượng đào tạo thực tế

16/08/2017 19:39:45 - Lượt xem: 269

Biểu 1: Tổng hợp 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

16/08/2017 19:39:05 - Lượt xem: 217

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo Năm học 2014-2015

31/05/2017 17:04:35 - Lượt xem: 993

Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2014-2015

31/05/2017 17:03:55 - Lượt xem: 736

Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

31/05/2017 17:03:00 - Lượt xem: 1007

Công khai danh sách cán bộ giảng viên theo chương trình đào tạo hệ chính quy năm học 2014-2015

31/05/2017 17:02:14 - Lượt xem: 796

Thống kê về sinh viên, NCS và HV các hệ chính quy

31/05/2017 16:59:28 - Lượt xem: 8482

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

31/05/2017 16:58:11 - Lượt xem: 715