Thứ 7, ngày 20/04/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Năm học 2018 - 2019

Báo cáo kết quả cập nhập thông tin theo Quy chế công khai

28/11/2018 13:26:38 - Lượt xem: 785

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2003/ĐHTN ngày 2/10/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế công khai, Trường Đại học Y Dược báo cáo các nội dung thực hiện công khai đến ngày 13/11/2018 như sau:

Chi tiết