Chủ nhật, ngày 16/12/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Năm học 2018 - 2019

Thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Part 3)

06/12/2018 10:38:29 - Lượt xem: 152

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của ĐHTN)

Chi tiết

Thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Part 2)

05/12/2018 11:03:38 - Lượt xem: 132

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của ĐHTN)

Chi tiết

Thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Part 1)

04/12/2018 10:06:49 - Lượt xem: 131

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của ĐHTN)

Chi tiết

Báo cáo kết quả cập nhập thông tin theo Quy chế công khai

28/11/2018 13:26:38 - Lượt xem: 87

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2003/ĐHTN ngày 2/10/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế công khai, Trường Đại học Y Dược báo cáo các nội dung thực hiện công khai đến ngày 13/11/2018 như sau:

Chi tiết